Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận giữa Người dùng và website thesolaparktaymo.com

Trang web này được cung cấp cho Người dùng (Là khách hàng truy cập website, xem thông tin, hay đăng tin trên website) với điều kiện là bạn chấp nhận mà không sửa đổi nội dung các điều khoản, thỏa thuận và thông báo có trong trang này. Việc bạn sử dụng trang Web này đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, thỏa thuận và thông báo như vậy. Thỏa thuận này là giữa Thesolaparktaymo.com với người dùng, nếu bạn đang sử dụng trang web thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, công ty hoặc tổ chức đó cũng sẽ được coi là một bên của thỏa thuận này và bạn có quyền ràng buộc đối với công ty hoặc tổ chức của bạn.

Người Đăng Tin (Là khách hàng có hoạt động Đăng tin trên Website). Bằng cách hoàn tất đăng ký của bạn với Thesolaparktaymo.com và Đăng tin của mình. Bạn cũng đồng ý rằng:

Bạn đủ tuổi hợp pháp và được phép được ký kết các hợp đồng và ràng buộc về mặt pháp lý;
Bạn quan tâm đến việc mua, bán và / hoặc sang nhượng Bất động sản.
Bạn đồng ý được liên hệ qua e-mail, Số điện thoại… hoặc những thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp cho Thesolaparktaymo.com. Chúng tôi có thể yêu cầu chỉnh sửa, xóa  đối với Tin đăng t của bạn với mục đích đảm bảo tính chính xác và kiểm soát chất lượng.
Bạn thừa nhận rằng toàn bộ thông tin bạn cung cấp cho Thesolaparktaymo.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

0943 015 015
Liên hệ